Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính


Trong các câu sau, những cảu nào đúng?(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;(B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác;(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;(D) Tệp tin luôn chứa các thư...
Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?(A) 1;(B) 10;(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ. Hãy chọn câu trả lời đúng.Lời giải:Câu trả lời đúng là:(C) Không hạn chế số...
Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây:a. Hãy viết đường dẫn đến tệp Hinh.btb. Câu "Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt" đúng hay sai?c. Thư mục mẹ...
Em hãy nêu những thao tác chính với tệp và thư mục. Vì sao chúng ta cần các thao tác này?Lời giải:Các thao tác chính với tệp và thư mục:- Xem thông tin về các tệp và thư mục- Tạo...
Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không? Trả lời:Trong một đĩa cứng không thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được.