Bài 11. TỔNG KẾT LỊCH SỬ THỂ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000


Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ S vào ô □ trước câu sai. 1. Trong nhiều thập kỉ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống XHCN đã trở thành một lực lượng hùng...
Hãy nêu và phân tích những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000Trả lời:1. Sự xác lập của trật tự hai cực Yalta  do Xô-Mỹ...
Sau Chiến tranh lạnh, chiến lược phát triển của hầu hết các quốc gia được điều chỉnh như thế nào? Tại sao lại có sự điều chỉnh như vậy?Trả lời:Sau Chiến tranh lạnh, chiến lược phát triển của hầu hết...
Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Tại sao nói: Toàn cầu hoá vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra thách thức đối với các dân tộc?Trả lời:* Sang thế kỷ XXI, xu thế...
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1.Trật tự thế giới mới được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai làA. trật tự thế giới hai cực Ianta. B. trật tự thế giới đa cực.C. trật tự thế giới đơn...