Bài 11 Trang 152 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 11. Cho biết \(\int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx =  - 4,} \) \(\int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx = 6,} \) \(\int\limits_1^5 {g\left( x \right)} dx = 8.\) hãy tínhGiảia) \(\int\limits_2^5 {f\left( x \right)}  = \int\limits_2^1 {f\left( x \right)} dx + \int\limits_1^5 {f\left( x \right)}  =  - \int\limits_1^2 {f\left( x \right)} dx + \int\limits_1^5 {f\left(...

  Bài 11. Cho biết \(\int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx =  – 4,} \) \(\int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx = 6,} \) \(\int\limits_1^5 {g\left( x \right)} dx = 8.\) hãy tính

  Giải

  a) \(\int\limits_2^5 {f\left( x \right)}  = \int\limits_2^1 {f\left( x \right)} dx + \int\limits_1^5 {f\left( x \right)}  =  – \int\limits_1^2 {f\left( x \right)} dx + \int\limits_1^5 {f\left( x \right)} dx = 4 + 6 = 10\)     

  b) \(\int\limits_1^2 {3f\left( x \right)} dx = 3\int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx}  = 3\left( { – 4} \right) =  – 12\)  

  c) \(\int\limits_1^5 {\left[ {f\left( x \right) – g\left( x \right)} \right]} dx = \int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx}  – \int\limits_1^5 {g\left( x \right)} dx = 6 – 8 =  – 2\)     

  d) \(\int\limits_1^5 {\left[ {4f\left( x \right) – g\left( x \right)} \right]} dx = 4\int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx}  – \int\limits_1^5 {g\left( x \right)dx = 4.6 – 8 = 16.} \)