Bài 11 trang 178 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Bảng sau đây trích từ số theo dõi bán hàng của một cửa hàng bán xa máy: Số xe bán trong ngày012345 Tần số213151273 a) Tìm số xe trung bình bán được trong mỗi ngày.b) Tìm phương sai và độ lệch chẩn.Đáp ána) Ta có:\(x = {1 \over {52}}(2.0 +...

  Bảng sau đây trích từ số theo dõi bán hàng của một cửa hàng bán xa máy:

  Số xe bán trong ngày

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Tần số

  2

  13

  15

  12

  7

  3

  a) Tìm số xe trung bình bán được trong mỗi ngày.

  b) Tìm phương sai và độ lệch chẩn.

  Đáp án

  a) Ta có:

  \(x = {1 \over {52}}(2.0 + 13.1 + 15.2 + 12.3 + 7.4 + 3.5) \)

      \(= 2,35\)

  b) Ta có:

  \({s^2} = {1 \over {52}}(\sum\limits_{i = 1}^6 {{n_i}x_i^2} ) – {1 \over {{{52}^2}}}(\sum\limits_{i = 1}^6 {{n_i}x_i} )^2 \approx 1,57\)

  Độ lệch chuẩn \(s \approx 1,25\)