Bài 110: LUYỆN TẬP


1.Tính nhẩm: 3:3 =.....            12:3 =.....                18:3 =.....          6:3 =.....            15:3 =.....                 21:3...