Bài 111 :TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN


1.Tính nhẩm: \(2 \times 3 =......\)       \(2 \times 5 =......\)        \(3 \times 4 =......\)              \(6:2 =......\)        \(10:2 =......\)        \(12:3 =......\)         ...