Bài 112: LUYỆN TẬP


1.Số?Thừa sốThừa sốTích27 35 2 16 31237 2 8 2103 152.Tìm x: \(\eqalign{  & a)x + 2 = 8  \cr  &................  \cr  &................ \cr} \)                \(\eqalign{  & x \times 2 = 8  \cr  &................  \cr  &................ \cr} \) \(\eqalign{  & b)x + 3 = 12  \cr  &................  \cr ...