Bài 114: MỘT PHẦN TƯ


1.Viết tiếp vào chỗ chấm: a)“Một phần tư” viết là: ………………………………………………b)\({1 \over 4}\) đọc là : …………………………………………………………....2.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm\({1 \over 4}\) hình đó :  3.Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm\({1...