Bài 115 – luyện tập


1.Tính nhẩm: \(4:4 =....\)    \(8:4 =....\)    \(12:4 =....\)\(36:4 =....\)\(16:4 =....\)    \(20:4 =....\)\(40:4 =....\)\(24:4 =....\)    \(32:4 =....\)2.Số?4×3= 12:4=  4×2= 8:4=  4×5= 20:4=  3.Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổđược chia mấy quyển vở?                  ...