Bài 119 : LUYỆN TẬP CHUNG


1.Tính (theo mẫu):Mẫu: \(4 \times 3:2 = 12:2\)                       = 6a)     \(2 \times 6:3 =....................\)             \( =....................\)            \(\eqalign{  & 5 \times 4:2 =..................  \cr  & {\rm{             = }}................... \cr} \)b)     \(6:2 \times 4 =.................\)     ...