Bài 12: Axit nitric và muối nitrat


Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm cho kim loại Cu tác dụng với dung dịch\(HN{O_3}\) đặc. Hiện tượng quan sát nào sau đây là đúng?A. Khí không màu thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh.B. Khí màu...
Axit nitric đặc, nóng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?\(\eqalign{  & A.\,Mg{(OH)_2},CuO,N{H_3},Ag  \cr  & B.\,Mg{(OH)_2},CuO,N{H_3},Pt.  \cr  & C.\,Mg{(OH)_2},N{H_3},C{O_2},Au.  \cr  & D.CaO,N{H_3},Au,FeC{l_2}. \cr} \)Giải:Chọn đáp án A.\(HN{O_3}\) đặc phản ứng với tất cả các...
Có ba ống nghiệm không dán nhãn đựng ba dung dịch axit đặc riêng biệt là \(HN{O_3},{H_2}S{O_4},HCl.\) Chỉ dùng một hóa chất, hãy nêu cách phân biệt mỗi ống nghiệm trên. Viết các phương trình hóa học.Giải:Dùng Cu kim loại...
Hòa tan hoàn toàn 1,2 g kim loại X vào dung dịch \(HN{O_3}\) dư thu được 0,224 lít khí nitơ ở điều kiện chuẩn (giả thiết phản ứng chỉ tạo ra khí \({N_2}\) ). Vậy X làA. Zn               B. Cu            ...
Từ khí NH3 người ta điều chế được axit \(HN{O_3}\) qua ba giai đoạn.a) Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong từng giai đoạn.b) Tính khối lượng dung dịch \(HN{O_3}60\% \) điều chế được...
Chia hỗn hợp hai kim loại Cu và Al thành hai phần bằng nhau.-Phần thứ nhất: cho tác dụng với dung dịch \(HN{O_3}\) đặc, nguội,dư thu được 8,96 lít khí \(N{O_2}\) (giả thiết phản ứng chỉ tạo ra khí \(N{O_2}\)...
Hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng (Đ) hoặc sai (S):A. Tất cả các muối nitrat đều tan trong nước và là chất điện li mạnh.B. Tất cả các muối nitrat có thể tham gia phản ứng trao...
Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?\(\eqalign{  & A.Zn{(N{O_3})_2},KN{O_3},Pb{(N{O_3})_2}\,\,\,\,\,\,\,\cr&B.Ca{(N{O_3})_2},LiN{O_3},KN{O_3}.  \cr  & C.Cu{(N{O_3})_2},LiN{O_3},KN{O_3}.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr&D.Hg{(N{O_3})_2},AgN{O_3} \cr} \)Giải:Chọn đáp án D\(\eqalign{  & Hg{(N{O_3})_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow Hg +...
Có 6 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch loãng của các muối cùng nồng độ sau:\(Mg{(N{O_3})_2},MgC{l_2},MgS{O_4},CuS{O_4},\)\(CuC{l_2},Cu{(N{O_3})_2}\)Giải:Có thể phân biệt theo cách sau:Bước 1: Dùng các thuốc thử \(BaC{l_2},AgN{O_3}\) để phân biệt các gốc sunfat, clorua, nitrat.Tiến...
Tính khối lượng natri nitrat 10% tạp chất trơ và \({H_2}S{O_4}\) 98% để dùng điều chế 300g dung dịch axit \(HN{O_3}\). Giả thiết hiệu suất của quá trình là 90%.Giải:Khối lượng \(HN{O_3}\) nguyên chất: 300.0,063=18,9(g)Số mol \(HN{O_3}\):   18,9: 63 =0,3...
Có hỗn hợp muối kali nitrat và natri nitrat. Bằng phương pháp nhiệt phân, hãy nêu cách xác định thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp muối trên.Giải:Có thể xác định thành phần phần trăm về khối...