Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu


Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tánTrả lời: CSDL tập trungCSDL phân tán - Toàn bộ CSDL được lưu ở một dàn máy tính (có thể bao gồm một hoặc nhiều máy được...
Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảmTrả lời:Chi phí phần cứng giảm do chỉ cần máy chủ có cấu hình đủ mạnh để lưu trữ và quản trị CSDL.
Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng caoTrả lời:Vì các hệ CSDL được phân tán trên các trạm có thể thực hiện song song nên tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn so...