Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường


Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét.Gợi ý làm bài:-         Môi trường nước ta hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguồn nước, không khí và đất đã bị ô nhiễm ở khắp...
Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.Gợi ý làm bài:-         Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là sử dụng hợp lí tài...
Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm trọng thương nhiều người.Theo em, tình huống trên nên...
Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?Gợi ý làm bài:-         Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường-         Tích cực tham gia vào các hoạt...
Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.Gợi ý làm bài:-         Hành động:+ Tham gia vệ...