Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều


12.1.  Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là:  u = 80cos100\(\pi t\) (V)Điện áp hiệu dụng là bao nhiêu?A. 80 V.               B. 40 V.        ...
12.5.  Dòng điện xoay chiều i = 5\(\sqrt{2}\)cos100\(\pi t\) (A) chạy qua một ampe kế. Tần số của dòng điện và số chỉ của ampe kế làA. 100 Hz và 5 A.                  ...
12.7. Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiểu là:u = 220\(\sqrt2\)cos 100\(\pi\)f (V)Xác định độ lệch pha (sớm pha, trễ pha, đồng pha) của các dòng điện sau đây so với u:\(\eqalign{ & a)\,{i_1} =...
12.8. Điện áp giữa hai đầu một mạch điện: u = 200cos100\(\pi\)t (V)Viêt biểu thức của cường độ dòng điện tức thời biết rằng cường độ hiệu dụng là 5 A và dòng điện tức thời trễ pha \(\pi\over 2\)...
12.9. Cho các dòng điện tức thời\(\eqalign{ & {i_1} = 5\cos \left( {100\pi t - {\pi \over 3}} \right)A \cr & \,{i_2} = 8\cos \left( {100\pi t + {\pi \over 6}} \right)A \cr & \,{i_3} = 4\sqrt 2 \cos \left(...
12.10. Cho mạng điện gồm hai đèn mắc song song, đèn thứ nhất có ghi 220 V - 100 W ; đèn thứ hai có ghi 220 V - 150 W.Các đèn đều sáng bình thường, hãy tính:a) Công suất...
12.11. Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 125 cm2, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T. Lúc t = 0, vectơ pháp tuyến của khung tạo...