Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9


Trong các số: 5319; 3240; 831.a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?b) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9?Giảia) Số 5319 có tổng các chữ số: 5+3+1+9 =18                                18 ⋮ 3...
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?a) Nếu a + b + c = 9 thì ;b) Nếu a + b + c = 18 thì ;c) Nếu  thì a + b + c...
Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 3?GiảiCác số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 3 là 102, 105, 108,..., 999 gồm:(999 - 102): 3 + 1 = 300...
Cho \(n = \overline {7a5}  + \overline {8b4}\). Biết a - b = 6 và n chia hết cho 9. Tìm a và b.GiảiTa biết rằng một số và tổng các chữ số của nó có cùng số dư khi...
Điền chữ số vào dấu * để:a) \(\overline {3*5} \) chia hết cho 3b) \(\overline {7*2} \) chia hết cho 9c) \(\overline {*63*} \) chia hết cho 2, 3, 5, 9Giảia) Ta có: \(\overline {3*5}\)  \(\vdots\) \( 3 \Leftrightarrow \left[ {3 + \left(...
Dùng ba trong bốn chữ số: 7, 2, 6, 0 hãy ghép thành số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó:a) Chia hết cho 9b) Chia hết cho 3  mà không chia hết cho 9Giảia) Ta có: ...
Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho số đó:a) Chia hết cho 3 b) Chia hết cho 9Giảia) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số chia hết cho 3 có dạng \(\overline {100{\rm{a}}}...
Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3, cho 9 không?a) \({10^{12}} - 1\)                             b) \({10^{10}} + 2\)Giảia) Số \({10^{12}}\) có tổng các chữ số là 1 +...
Điền chữ số vào dấu * để được số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.a) \(\overline {53*} \)                                     ...
Tìm chữ số a và b sao cho a – b = 4 và  \(\overline {87{\rm{a}}b}\) \(\vdots\) \( 9\)GiảiTa có: \(\overline {87{\rm{a}}b}\) \(\vdots\) \( 9 \Leftrightarrow \left( {8 + 7 + a + b} \right)\) \(\vdots\) \( 9 \Leftrightarrow (15...
Điền vào dấu * các chữ số thích hợp                 ***              \({{\times\ 9} \over {2118*}}\)GiảiVì *** × 9 = 2118* nên \(\overline {2118*}\) \(\vdots \) \(9\)\( \Leftrightarrow \left[ {2...