Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9


A. Tóm tắt kiến thức:1.  Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.2. Các số có tổng các chữ số chia hết...
Đề bàiTrong các số sau, số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9: 621; 1205; 1327; 6354 Lời giải chi tiết- Các số chia hết cho 9 là 621 và 6354 vì số 621 có tổng...
Đề bàiĐiền chữ số vào dấu * để được số (157*) chia hết cho 3. Lời giải chi tiết(157*)   3 khi ( 1 + 5 + 7 + * ) ⋮ 3   (13 + * ) ⋮ 3Suy ra * =...
Đề bàiTrong các số sau, số nào chia hết cho \(3\), số nào chia hết cho \(9\)?\(187\);        \(1347\);              \(2515\);                \(6534\);        ...
Đề bàiCho các số: \(3564; 4352; 6531; 6570; 1248\)a) Viết tập hợp \(A\) các số chia hết cho \(3\) trong các số trên.b) Viết tập hợp \(B\) các số chia hết cho \(9\) trong các số trên.c) Dùng kí hiệu...
Đề bàiTổng (hiệu) sau có chia hết cho \(3\) không, có chia hết cho \(9\) không?a) \(1251 + 5316\);b) \(5436 - 1324\);c) \(1. 2.  3. 4. 5. 6 + 27\)Phương pháp giải - Xem chi tiết Ta xét từng số trong...
Đề bàiĐiền chữ số vào dấu \(*\) để:a) \(\overline{5*8}\) chia hết cho \(3\);b) \(\overline{6 * 3}\) chia hết cho \(9\);c) \(\overline{43*}\) chia hết cho cả \(3\) và \(5\);d) \(\overline{*81*}\) chia hết cho cả \(2, 3, 5, 9\). (Trong một số có nhiều dấu \(*\),...
Đề bài Dùng ba trong bốn chữ số \(4, 5, 3, 0\) hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các số đó:a) Chia hết cho \(9\);b) Chia hết cho \(3\) mà không chia hết cho...
Đề bài Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó:a) Chia hết cho \(3\);b) Chia hết cho \(9\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Dấu hiệu chia hết cho 3 là: các số có tổng...
Đề bài Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:CâuĐúngSaia)     Một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.   b)    Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9.   c)    Một số...
Đề bàiMột số có tổng các chữ số chia cho \(9\) (cho \(3\)) dư \(m\) thì số đó chia cho \(9\) ( cho \(3\)) cũng dư \(m\).Ví dụ: Số \(1543\) có tổng các chữ số bằng: \(1 + 5 +...
Đề bàiGọi \(m\) là số dư của \(a\) khi chia cho \(9\). Điền vào các ô trống: a16 213827468m       Lời giải chi tiết a16 213827468 m 7  68  0  LoigiaiTot.Com 
Đề bàiTrong phép nhân a. b = c, gọi:m là số dư của a khi chia cho 9, n là số dư của b khi chia cho 9,r là số dư của tích m. n khi chia cho 9, d...
Đề bàiBài 1. Số 1013 – 7 có chia hết cho 3, cho 9 không?Bài 2. Tìm chữ số X sao cho \(\overline {5X793X4} \)chia hết cho 3.Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:\(\eqalign{  & {10^{13}} = 1\underbrace {00...0}_{13} \Rightarrow...
Đề bàiBài 1. Tìm chữ số X, Y sao cho \(\overline {71X1Y} \) chia hết cho cả 5 và 9Bài 2. Số 1005 – 1 có chia hết cho 9 không?Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có \(\overline {71X1Y} \) chia...
Đề bàiBài 1.Tìm chữ số X, Y sao cho số \(\overline {135XY} \)chia hết cho cả 5 và 9Bài 2. 123...8910 có chia hết cho 9 không?Lời giải chi tiếtBài 1. Số \(\overline {135XY} \)chia hết cho 5 khi \(Y...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ rằng số \(\overline {aa}  - a - a\) chia hết cho 9Bài 2. Số 415 – 1 có chia hết cho 9 không?Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:\(\overline {aa}  = 10a + a\)\(\Rightarrow \overline...
Đề bàiBài 1. Tìm số dư của số \(1 + 2 + 3 +...+ 98 + 99 + 100\) khi chia cho 9Bài 2. Số \(11.21.31....91 – 111\) có chia hết cho 3 không?Lời giải chi tiếtBài 1. Xét tổng\(S...
Đề bàiBài 1. Số 123....1815 chia hết cho 9 hay không?Bài 2. Cho n là số tự nhiên không chia hết cho 3. Chứng tỏ n2 + 2 chia hết cho 3Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:\(1 + 2...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ số 102010 + 53 chia hết cho 9Bài 2. Có bao nhiêu số tự nhiên từ 1 đến 1000 chia hết cho 9.Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:\({10^{2010}} = 1\underbrace {00...0}_{2010} + 125 =...