Bài 12. Hệ điều hành Windows


Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?(A) Nằm trên thanh công việc;(B) Nằm tại một góc của màn hình;(C) Nằm trong cửa sổ My Computer.Lời giải:Nút Start nằm ở:(A) Nằm trên thanh công việc;
Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.Lời giải: Thanh công việc thường nằm ở đáy màn hình. Khi chạy một chương trình, biểu...