Bài 12. Hô hấp ở thực vật


Đề bàiHãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?Lời giải chi tiếtHô hấp bao gồm các phản ứng hóa học với sự xúc tác của các enzim, do đó phụ thuộc chặt...
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN-   Trao đổi khí của động vật phụ thuộc chủ yếu vào bề mặt trao đổi khí của động vật phụ thuộc vào 4 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí.-    Hiệu quả trao đổi khí  ở...
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN   -    Hô hấp là quá trình ôxi hóa sinh học nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucôzơ thành khí cacbonic, nước và tích lũy năng lượng ở dạng dễ sử dụng là APT-  ...
Đề bàiQuan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi sau:- Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải hình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1 A) bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động? - Giọt nước màu...
Đề bàiDựa vào hình 12.2, hãy cho biết có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân?Lời giải chi tiết Có 4 phân tử ATP...
Đề bàiDựa vào sơ đồ trên hình 12.2, hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.Lời giải chi tiết- Hiệu quả năng lượng của quá trình hô hâp hiếu khí khi...
Đề bàiDựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp, hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại?Lời giải chi tiếtSản phẩm của quang hợp (C6H12O6 và O2) là nguyên liệu của hô...
Đề bàiDựa vào kiến thức về hô hấp đã học ở phần trên hãy nêu vai trò của ô xi đối với hô hấp của cây.Lời giải chi tiếtCó ôxi mới có hô hấp hiếu khí. Hô hấp hiếu khí...
Đề bàiDựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số hiện pháp bảo quản nông phẩm.Lời giải chi tiếtDựa vào kiến thức về hô hấp và mối quan hệ...
Đề bàiHô hấp ở cây xanh là gì?Lời giải chi tiếtHô hấp là quá trình ôxi hóa sinh học của tế bào sống trong đó các chất hữu cơ bị ôxi hóa thành CO2, H2O đồng thời giải phóng năng...
Đề bàiHô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?Lời giải chi tiết- Phân giải 1 phân tử glucôzơ theo con đường  hô hấp hiếu khí tạo ra  38 ATP.- Phân giải 1 phân tử...
Đề bàiTrong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?Lời giải chi tiếtTrong điều kiện môi trường thiếu ôxi thì diễn ra quá trình hô hấp kị khí ở...