Bài 12: Kiểu xâu


- Dữ liệu kiểu xâu là dãy các kí tự.Ví dụ: * Ha noi';- Một xâu là một dãy các kí tự (trong bảng mã ASCII), có thể coi xâu như một mảng một chiều mà mỗi phần tử là...