BÀI 12. LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION


3.1.Các ion và nguyên tử 9F-, 10Ne, 11Na+ giống nhau vềA. số khối.                        B. số electron.                  C. số proton.        ...
Điện tích của electron và điện tích của proton (tính ra culông, C) bằng bao nhiêu?Hãy cho biết tên gọi và kí hiệu của các điện tích đó?Lời giải:Điện tích của electron:qe= -1,602.10-19 c.Điện tích của proton:qp= =1.602.10-19 c.Các điện...
 a) Hãy cho biết quan hệ giữa số proton và số electron trong nguyên tử. Tại sao nguyên tử lại trung hoà điện?b)Khi nguyên tử nhận thêm hay nhường đi một số electron thì phần tử còn lại có mang...
Nguyên tử liti (Z = 3) có bao nhiêu proton, bao nhiêu electron?Khi nhường đi một electron thì ion được hình thành mang điện tích dương hay âm?lon đó thuộc loại ion gì? Cho biết tên của ion đó.Hãy viết...
Nguyên tử fio (Z = 9) có bao nhiêu proton, bao nhiêu electron?Khi nhận thêm một electron thì ion được hình thành mang điện tích dương hay âm?lon đó thuộc loại ion gì? Cho biết tên của ion đó.Hãy viết...
Hãy viết các phương trình hoá học diễn tả sự hình thành các ion sau:\(Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, O^{2-}, S^{2-}\)Lời giải:\(\begin{array}{l}Na\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to N{a^ + } + e\\Mg\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to M{g^{2 + }} + 2{\rm{e}}\\Al\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to A{l^{3 + }} + 3{\rm{e}}\\Cl +...
Trong hai loại nguyên tố là kim loại và phi kim thì loại nguyên tố nào dễ nhận electron, loại nguyên tố nào dễ nhường electron? Cho thí dụ.Lời giải:Các kim loại dể nhường electron để trở thành ion dương.Thí...
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây: Al, Mg, Na, Ne. Từ các cấu hình đó hãy cho biết các nguyên tử Al, Mg, Na, mỗi nguyên tử nhường mấy electron thì có cấu hình...
Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây: O, F, Ne. Từ các cấu hình đó hãy cho biết các nguyên tử O, F, mỗi nguyên tử nhận thêm mấy electron thì có cấu hình...
Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của heli (He) và cấu hình electron của các cation: \(Be^{2+}, Li^+\).So sánh cấu hình electron của các cation đó với cấu hình electron nguyên tử của He và cho nhận xét.Lời giải:HeBeLi1s21s21s2Nhận...
 Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các cation: \(Ca^{2+}, K^+\).So sánh cấu hình electron của các cation đó với cấu hình electron nguyên tử của Ar và cho nhận xét.Lời giải:\(\begin{array}{l}Ar:1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}\underline...
Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các anion: \(S^{2-},Cl^-\).Hãy so sánh cấu hình electron của các anion đó với cấu hình electron nguyên tử của Ar và cho nhận xét. Lời giải:\(\begin{array}{l}Ar:1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}\underline...
a) Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra khi cho clo (thường ở dạng \(Cl_2\)) tác dụng với natri và hãy giải thích sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaClb)Hãy cho biết thế nào là...
a) Tại sao các hợp chất ion lại thường tồn tại ở trạng thái tinh thể?b)Hãy vẽ sơ đồ mạng tinh thể NaCl và hãy mô tả sự phân bố các ion trong mạng tinh thể đó.Lời giải:a) Lực hút...
Hãy cho biết tính chất chung của các hợp chất ion.Lời giải:Vì lực hút tĩnh điện giữa các ion khác dấu lớn nên các tinh thể ion rất bền. Các hợp chất ion khó bay hơi, khó nóng chảy và...
 Dãy gồm các ion \(X^+\),\(Y^-\) và nguyên tử M đều có cấu hình electron \(1s^22s^22p^6\). Xác định X, Y và M.Lời giải: \(\begin{array}{l}{X^ + }:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6} \to X:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}3{s^1};Z = 11 \to X:Na\\{Y^ - }:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6} \to Y:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^5};{Z_Y} = 9\,\left( F \right)\\M:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6} \to {Z_M}...
Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng điện tích hạt nhân bằng 16, nguyên tử X nhiều hơn nguyên tử Y một e. Tổng số e trong ion (\(YX_3)^-\) là 32. Xác định X, Y, Z.Lời giải:Gọi số e...