Bài 12. Luyện tập CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN


3.32. Có bao nhiêu amin bậc ba có cùng công thức phân tử C6H15N?A.3 chất.                                    B. 4 chất.c. 7 chất.                                    D. 8 chất.3.33. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2?A. Phenylamin      ...
3.37.Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?A. CH3NH2.B. NH2 - CH2 - COOH.C. HOOC - CH2 - CH2 – CH(NH2) - COOH.D. CH3COONa.3.38. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn...
Hãy viết công thức cấu tạo của tất cả các tripeptit có chứa gốc của cả hai amino axit là glyxin và alanin.Hướng dẫn trả lời:Từ hai amino axit là glyxin và alanin có thể tạo ra 6 tripeptit sau...
Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Hãy viết các công thức cấu tạo có thể có của X và ghi tên tương ứng.Hướng dẫn trả lời:Các công thức cấu tạo phù hợp...
Chất X là một muối có công thức phân tử C3H10N2O3. Khi cho X tác dụng với KOH ta thu được một amin bậc ba và các chất vô cơ.Hãy viết công thức cấu tạo và tên của chất X.Viết...
Hỗn hợp A ở thể lỏng chứa hexan và một amin đơn chức. Làm bay hơi 11,6 g A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 4,8 g oxi ở cùng nhiệt độ và áp suất....
Người ta đốt cháy 4,55 g chất hữu cơ X bằng 6,44 lít O2 (lấy dư). Sau phản ứng thu được 4,05 g H2O và 5,6 lít hỗn hợp khí gồm CO2, N2 và O2 còn dư. Các thể tích...