Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ


Đề bàiChất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?a) Dung dịch bari clorua.b) Dung dịch axit clohiđric.c) Dung dịch chì nitrat.d) Dung dịch bạc nitrat.e)...
Đề bàia) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.b) Viết các phương trình hóa học...
Đề bàiViết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:                            Lời giải chi tiếta) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 →  2FeCl3 + 3BaSO4↓(2) FeCl3 + 3NaOH...
Đề bàiCó những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển...