Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ


Bạn em đã lập bảng về mối quan hệ giữa một số kim loại với một số dung dịch muối như sau:Chú thích: Dấu X là có phản ứng hoá học xảy ra. Dấu O là không xảy ra phản ứng.Hãy:a)  Sửa...
Có những chất sau: CuSO4, CuCl2, CuO, Cu(OH)2, Cu(NO3)2.a)  Hãy sắp xếp các chất đã cho thành một dãy chuyển đổi hoá học.b)  Viết các phương trình hoá học theo dãy chuyển đổi đã sắp xếp.Trả lời      ...
Có 5 ống nghiệm A, B, c, D, E. Mỗi ống có chứa 12,4 gam đồng(II) cacbonat CuCO3. Khi đun nóng, muối này bị phân huỷ dần:CuCO3(r) \(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \)  CuO(r) + CO2 (k)Mỗi ống được nung nóng, đế...
Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng:a)  Từ các đơn chất có thể điều chế hợp chất hoá học.b)  Từ hợp chất hoá học có thể điều chế các đơn chất.c)   Từ hợp chất hoá học...
Có những chất sau:A. Cu; B. CuO ; c. MgCO3 ; D. Mg ; E. MgO.a)  Chất nào tác dụng với dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng, sinh ra1. chất khí cháy được trong không khí?2.chất khí làm đục nước...
Từ những chất đã cho: Na2O, Fe2(SO4)3, H2O, H2SO4, CuO, hãy viết các phương trình hoá học điều chế những bazơ sau: a)  NaOH ;b)  Fe(OH)3 ;c) Cu(OH)2.Trả lời                 Hướng dẫn      ...
Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sinh ra 1 gam kết tủa trắng. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được...
Cho một dung dịch có chứa 10 gam NaOH tác dụng với một dung dịch có chứa 10 gam HNO3.a)  Viết phương trình hoá học.b) Thử dung dịch sau phản ứng bằng giấy quỳ tím. Hãy cho biết màu quỳ...