Bài 12: Phân bón hóa học


2.39. Phân đạm urê thường chỉ chứa 46% N. Khối lượng (kg) urê đủ để cung cấp 70 kg N làA. 152,2.  B. 145,5.C. 160,9.                                               D. 200.2.40. Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ ứng với 40% P2O5. Hàm...
2.42. Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác thích hợp hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phân đạm:1. Canxi nitrat;2. Amoni nitrat.Hướng dẫn trả lời:Đầu tiên điều chế \(HN{O_3}\) :\(4N{H_3} + 5{O_2}\)...
2.43. Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau:Bột photphorit  axit photphoric  amophot  canxiphotphat  axit photphoric  supephotphat kép. Hướng dẫn trả lời:Các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá:(1) \(C{a_3}{(P{O_4})_2} + 3{H_2}S{O_{4(dac)}} \to 2{H_3}P{O_4} + 3CaS{O_{4 \downarrow }}\) (2) \(3N{H_3} + 2{H_3}P{O_4} \to...
2.44. Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 g chứa 35,43% Ca(H2PO4)2, còn lại là CaSO4. Tính tỉ lệ % P2O5 trong mẫu supephotphat đơn trên.Hướng dẫn trả lời:Khối lượng Ca(H2PO4)2 trong 15,55 g supephotphat đơn:\(\frac{{15,55.35,43}}{{100}}\) = 5,51 (g)Khối lượng P2O5 trong mẫu supephotphat đơn...
2.45. Cho 40,32 m3 amoniac (đktc) tác dụng với 147 kg axit photphoric tạo thành một loại phân bón amophot có tỉ lệ số mol\({n_{N{H_4}{H_2}P{O_4}}}:{n_{{{(N{H_4})}_2}HP{O_4}}} = 4:1\)1. Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành phân bón amophot...