Bài 12: Phép chia phân số


Tính giá trị a, b, c, d rồi tìm số nghịch đảo của chúng:\(a = {1 \over 3} - {1 \over 4};\)                           \(b = {2 \over 7}.{{14}...
Tìm các cặp số nghịch đảo của nhau trong các cặp số sau:a) 0,25 và 4;                           b) 3,4 và 4,3;     c) 2 và 0,5;      ...
Tìm x, biết:a) \({3 \over 4}x = 1\)                             b) \({4 \over 7}x = {9 \over 8} - 0,125\)Giảia) \({\rm{}}{3 \over 4}x = 1 \Rightarrow x = 1:{3...
Tính tích sau rồi tìm số nghịch đảo của kết quả:\(T = \left( {1 - {1 \over 3}} \right).\left( {1 - {1 \over 5}} \right).\left( {1 - {1 \over 7}} \right).\left( {1 - {1 \over 9}} \right).\left( {1 - {1...
Chứng minh rằng tổng của một phân số dương với số nghịch đảo của nó thì không nhỏ hơn 2. GiảiGọi phân số \({a \over b}\) với a > 0, b > 0. Không mất tính tổng quát giả sử 0 <...
Viết số nghịch đảo của -2 dưới dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên khác nhau.GiảiSố nghịch đảo của -2 là \({1 \over { - 2}}\)Ta có:\({1 \over { - 2}} = {{ - 1} \over 2} =...
Tính các thương số sau đây rồi sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần:$${3 \over 2}:{9 \over 4};{{48} \over {55}}:{{12} \over {11}};{7 \over {10}}:{7 \over 5};{6 \over 7}:{8 \over 7}$$Giải\(\eqalign{ & {3 \over 2}:{9 \over 4} = {3 \over...
a) Một người đi bộ 12km trong 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ, người ấy đi được bao nhiêu kilômét?b) Một người đi xe đạp 8 km trong \({2 \over 3}\) giờ. Hỏi trong 1 giờ, người ấy đi được bao...
Viết phân số \({{14} \over {15}}\) dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.GiảiSử dụng tính chất phép nhân phân số ta tìm được:\(\eqalign{ & {{14} \over {15}} =...
Tính giá trị của biểu thức: \({\rm{A}} = {{{2 \over 3} + {2 \over 5} - {2 \over 9}} \over {{4 \over 3} + {4 \over 5} - {4 \over 9}}}\)Giải\({\rm{A}} = {{{2 \over 3} + {2 \over 5} -...
Cho hai phân số \({8 \over {15}}\) và \({{18} \over {35}}\). Tìm số lớn nhất sao cho khi chia mỗi phân số này cho số đó ta được kết quả là số nguyên.GiảiGọi phân số lớn nhất \({a \over b}\) (ƯCLN (a,...
Một bể đang chứa lượng nước bằng \({3 \over 4}\) dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ chảy được \({1 \over 8}\) bể. Hỏi sau bao lâu thì bể đầy nước?GiảiSố phần bể không có...
Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 40km/ h. Lúc về, xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/ h. Thời gian cả đi lẫn về (không kể nghỉ) là 4 giờ 30 phút. Hỏi:a) Thời...
Tìm hai số, biết rằng \({9 \over {11}}\) của số này bằng \({6 \over 7}\) của số kia và tổng của hai số đó bằng 258.GiảiGọi hai số cần tìm là a và b. Theo bài ra ta có a + b...
Tìm số nghịch đảo của các số sau:a) -3                        b) \({{ - 4} \over 5}\)                       c) -1                        d) \({{13}...