Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến …


1.Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước thắng trận đã hợp lại để phân chia lại thế giới, một trât tự thế giới mới đã hình thành.Cuộc chiến tranh đã để lại những hậu quả nặng nề cho...
1.Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài.Sau những năm bôn ba hoạt động ở Nhật Bản và Trung Quốc không thành công, Phan Bội Châu bị giới quân...
Đề bàiNêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 76, 77 để trả lời. Lời giải...
Đề bàiDưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, các giai cấp ở Việt Nam có sự chuyển biến ra sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 78 để trả...
Đề bàiNêu tóm tắt hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 81, 82 để trả lời. Lời giải chi...
Đề bàiCuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang...
Đề bàiLập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo những nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa. Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk trang 81,...
Đề bàiHãy nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1925. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk Lịch sử 12 trang 80 để phân tích đưa ra...