Bài 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1919- 1925 làA. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúC.B. Các nước thắng trận họp...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai: Một trong những mục đích trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là để...
Hãy phân tích những ảnh huởng của tình hình thế giới đến phong trào cách mạng Việt Nam kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.Trả lời:- Chiến tranh thế giới thứ nhât kết thúc -> Pháp tăng cường...
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam như thế nào?Trả lời:* Về kinh tế:-  Kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương...
Trong những chuyển biến mới ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai, theo em chuyển biến nào là quan trọng nhất? Vì sao?Trả lời:Trong những chuyển biến mới về xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh...
Hoàn thành bảng niên biểu về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian từ năm 1919 đến năm 1925.NămNhững hoạt động chínhÝ nghĩa1919   1920   1921-1922  1923-1925  Trả lời:NămNhững hoạt động chínhÝ nghĩa1919 - thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại...
Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1925.Trả lời:Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, dưới tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai và chính sách thống trị...