Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân


a) Em suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhân trong những trường hợp trên?Trả lời- Trường hợp thứ nhất: Hôn nhân ép buộc không có tình yêu, kết hôn khi chưa đủ tuổi của pháp luật quy định.-  Trường hợp...
1. Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý.a) Kết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên ;b) Cha mẹ có quyền quyết định về...