Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng


Chuẩn bị của học sinh:-  cứu bài 12 SGK Công Nghệ 11.Sưu tầm các tài liệu liên quan đến các bản vẽ xây dựng.Bài thực hành gồm hai nội dung được tiến hành trong một tiết:  - Đọc bản vẽ...