Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi


Mẫu báo cáo1. Họ và tên học sinh:……………. Lớp:………………2. Tên bài thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi.3. Mục tiêu của bài: Nắm được cách xác định khối lượng riêng của các vật rắn không thấm nước.4. Tóm...