Bài 12: Tính chất của phép nhân


Thực hiện các phép tính:a) (-23).(-3).(+4).(-7)                       b) 2.8.(-14).(-3)Giảia) \(\left( { - 23} \right).\left( { - 3} \right).\left( { + 4} \right).\left( { - 7} \right) \)= \(\left[ {\left( { - 23} \right).\left( { - 3} \right)} \right].\left[ {\left( { + 4}...
Thay một thừa số bằng tổng để tính:a) (-53).21                             b) 45.(-12)Giảia) (-53).21 = -53. (20 + 1) = (-53).20 + (-53).1                    = - 1060 + (-53) = -1113b) \(45.\left( { -...
Tính:a) (26 – 6).(-4)+31.(- 7 – 13)       b) (-18).(55 – 24) – 28.(44 – 68)Giảia) (26 – 6).(-4)+31.(- 7 – 13)= 20.(-4) + 31.(- 20)= - 80 + (-620) = - 700b) (-18).(55 – 24) – 28.(44 – 68)= (-18).31 –...
Tích (-3)2.(-4) bằng:(A) -36 ;                           (B) 36 ;                      (C) -24 ;                           (D) 24.GiảiChọn (A) -36.
Thay một thừa số bằng hiệu để tính:a) -43.99                          b) -45(-49).Giảia) -43.99 = -43(100 - 1) = -43.100 + 43.1                 = -4300 + 43 = -4257.b) -45(-49) = -45(1 - 50) = -45.1...
Không làm các phép tính, hãy so sánh:a) (-1)(-2)(-3)... (-2009) với 0b) (-1)(-2)(-3)... (-10) với 1.2.3.....10.Giảia) (-1)(-2)(-3)... (-2009) < 0;b) (-1)(-2)(-3)... (-10) = 1.2.3... 10
Tính nhanh:a) (-4).(+3).(-125).(+25).(-8)                  b) (-67).(1- 301) – 301.67Giảia) \(\left( { - 4} \right).\left( { + 3} \right).\left( { - 125} \right).\left( { + 25} \right).\left( { - 8} \right){\rm{ }}\)= \(\left( { + 3} \right).\left[ {\left( { - 4} \right).\left( {...
Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên:a) (-7). (-7). (-7). (-7). (-7). (-7)              b) (-4). (-4). (-4). (-5). (-5). (-5)Giảia) \(\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right).\left( { - 7}...
Ta sẽ nhận được số dương hay âm nếu nhân:a) Một số âm và hai số dương                  b) Hai số âm và một số dươngc) Hai số âm và hai số dương                   d) Ba số âm và một số dương.e) Hai mươi...
Tính: (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).(-6).(-6).(-7).Giải(-1).(-2).(-3).(-4).(-5).(-6).(-6).(-7) = - (1.2.3.4.5.6.7) = -7! = -5040
Viết các tích sau thành dạng lũy thừa  của một số nguyên:a) \({\rm{}}\left( { - 8} \right).{\left( { - 3} \right)^3}.\left( { + 125} \right)\)b) \(27.{\left( { - 2} \right)^3}.\left( { - 7} \right).\left( { + 49} \right)\)Giảia) \({\rm{}}\left( {...
Tính:a) 125.(-24)+24.225                          b) 26.(-125) – 125.(-36)Giảia) 125.(-24)+24.225 = 24. (-125 +225) = 24.100 = 2400b) \(26.\left( { - 125} \right)-125.\left( { - 36} \right)\)= \(- 125.\left[ {26 + \left( { - 36} \right)} \right] \)= \(\left( { - 125} \right).\left( {...
Tính:a) 29.(-13) + 27.(-29) + (-14)(-29) ;b) 17.(-37) - 23.37 - 46.(-37).Giảia) 29.(-13) + 27.(-29) + (-14)(-29)= 29(-13) + (-27).29 + 14.29= 29(-13 - 27 + 14) = 29.(-26) = -754.b) 17.(-37) - 23.37 - 46.(-37)= (-17).37 - 23.37 +...
So sánh:a) (-3).1574.(-7).(-11).(-10) với 0b) 25 – (-37).(-29).(-154).2 với 0Giảia) Vì tích (-3).1574.(-7).(-11).(-10) có bốn thừa số âm nên tích đó là một số dương.Do vậy: (-3).1574.(-7).(-11).(-10) > 0b) Ta có: 25 – (-37).(-29).(-154).2  = - (37.29.154.2) (vì tích có...
Tính giá trị của biểu thức:a) (-75).(-27).(-x) với x = 4                b) 1.2.3.4.5.a với a = -10Giảia) Với x = 4, ta có: (-75).(-27).(-x) = (-75).(-27).(-4)= \(\left[ {\left( { - 75} \right).\left( { - 4} \right)} \right].\left( { - 27} \right)\)=...
Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b - a.c để điền số thích hợp vào chỗ trống:a) (-11).(8 – 9) = (-11). … - (-11). … = …b) \(\left( { - 12} \right).10-\left( { - 9} \right).10 =...
Giá trị của tích \(2.a.{b^2}\) với a = 4 và b = -6 là số nào trong bốn đáp số A,  B,  C,  D dưới đây:(A) -288                         (B) 288(C)...
Tìm hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:a) -2, 4, -8, 16, … (mỗi số hạng sau là tích của số hạng trước với -2)b) 5, -25, 125, -625, … (mỗi số hạng sau là tích của số...
Cho  a= -7,  b = 4. Tính giá trị của biểu thức sau:a) \({\rm{}}{a^2} + 2.a.b + {b^2}\)  và (a+ b).(a+b)b) \({a^2} - {b^2}\) và (a+b).(a-b)GiảiVới a = -7,  b = 4,  ta có:a) \({a^2} + 2.a.b + {b^2}\)= \({\left( {...
Điền số thích hợp vào chỗ trống:a) \(\left( { - 5} \right).\left( { - 4} \right) + \left( { - 5} \right).\left( {14} \right) \)= \(\left( { - 5} \right).\left[ {\left( { - 4} \right) +...} \right] =...\)b) 13. (…...
Biến đổi vế trái thành vế phải:a) a(b + c) - b(a - c) = (a + b)c ;b) (a + b)(a - b) = a2 - b2.Chú ý: ''Biến đổi vế trái thành vế phải hoặc vế phải thành...