Bài 12 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 12. Xét mệnh đề: ”Với các số thực x, a, b, nếu 0<a<b, thì \({a^x} < {b^x}\)”. Với điều kiện nào sau đây của x thì mệnh đề đó là đúng?(A) x bất kì(B) x > 0(C) x < 0Giảix >0. Chọn (B)

  Bài 12. Xét mệnh đề: ”Với các số thực x, a, b, nếu 0<a<b, thì \({a^x} < {b^x}\)”. Với điều kiện nào sau đây của x thì mệnh đề đó là đúng?

  (A) x bất kì

  (B) x > 0

  (C) x < 0

  Giải

  x >0. Chọn (B)