Bài 127: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA


1.Tính nhẩm:\(1 \times 2 =.......\)          \(1 \times 3 =.......\)          \(1 \times 4 =.......\)          \(1 \times 5 =.......\)\(1 \times 1 =.......\)          \(2 \times 1 =.......\)          \(3 \times 1 =.......\)          \(4 \times 1 =.......\)         \(5 \times 1 =.......\)   ...