Bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia


1.Tính nhẩm:a)\(0 \times 2 =....\)               \(0 \times 5 =....\)              \(3 \times 0 =....\)\(1 \times 0 =....\)               \(2 \times 0 =....\)               \(5 \times...