Bài 13: Bội và ước của một số nguyên


Điền chữ ''Đ'' (đúng) hoặc ''S'' (sai) vào các ô vuông.a) (-36): 2 = -18 …  b) 600: (-15) = -4 …c) 27: (-1) = 27 …d) (-65): (-5) = 13 …Giảia) (-36): 2 = -18       Đb)...
Tính giá trị của biểu thức:a) \({\rm{}}\left[ {\left( { - 23} \right).5} \right]:5\)b) \(\left[ {32.\left( { - 7} \right)} \right]:32\)Giảia) \({\rm{}}\left[ {\left( { - 23} \right).5} \right]:5\)= \(\left( { - 23} \right).(5:5)\)= \(\left( { - 23} \right):1 \)= - 23b)...
Điền số thích hợp vào ô trống trong hình sau:Giải
Tìm các số nguyên x thoả mãn:a) (x + 4) ⋮ (x + 1);b) (4x + 3) ⋮ (x - 2).Giảia) Ta có x + 4 = (x + 1) + 3nên (x + 4) ⋮ (x + 1) khi...
Tìm số nguyên x, biết:a) \(2\left| {x - 1} \right| = 10\); b) (-12)2.x = 56 + 10.13xGiảia) \(2\left| {x - 1} \right| = 10 \Rightarrow \left| {x - 1} \right| = 5\)\(\Rightarrow x + 1 = 5\) hay x = 4hoặc...
Điền vào chỗ trống:a) Số... là bội của mọi số nguyên khác 0;b) Số... không phải là ước của bất kì số nguyên nào;c) Các số.............. là ước của mọi số nguyên.Giảia) Số 0 là bội của mọi số nguyên...
Tìm năm bội của 2 và -2.GiảiBội của 2 và -2 đều có dạng 2k với k ∈ ZVậy năm bội của 2 và -2 là \(\left\{ {2; - 2;4; - 4;6} \right\}\)
Tìm tất cả các ước của -2, 4, 13, 15, 1GiảiƯ( - 2) = \(\left\{ { - 2; - 1;1;2} \right\}\) Ư(4) = \(\left\{ { - 4; - 2; - 1;1;2;4} \right\}\)Ư(13) = \(\left\{ { - 13; - 1;1;13} \right\}\)Ư(15) =...
Cho hai tập hợp số \({\rm{A}} = \left\{ {4;5;6;7;8} \right\};B = \left\{ {13;14;15} \right\}\):  a) Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a+b) với a ∈ A, b ∈ B?b) Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia...
Tìm số nguyên x, biết:a) 12.x = -36b) \(2.\left| x \right| = 16\)Giảia) 12.x = -36 \(\Rightarrow \) x = (-36): 12 \(\Rightarrow \) x = -3b) \(2.\left| x \right| = 16 \Rightarrow \left| x \right| = 16:2 \)\(\Rightarrow \left| x \right|...
Tìm hai cặp số nguyên a, b khác nhau sao cho a ⋮ b và b ⋮ a.GiảiMọi cặp số nguyên đối nhau và khác 0 đều có tính chất số thứ nhất chia hết cho số thứ hai và...