Bài 13. Bội và ước của một số nguyên


A. Tóm tắt kiến thức:1. Bội và ước của một số nguyênCho a, b là những số nguyên, b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b và...
Đề bàiViết các số 6, -6 thành tích của hai số nguyên.Lời giải chi tiếtTa có:6 = 1. 6 = 2. 3 = (-1). (-6) = (-2). (-3)- 6 = 1. (-6) = (-1). 6 = 2. (-3) = (-2)....
Đề bàia) Tìm ba bội của -5;b) Tìm các ước của -10. Lời giải chi tiếta) Ta có (-5). 2 = -10 ; (-5). 3 = -15 ; (-5). 4 = -20Suy ra ba bội của -5 là -10; -15; -20b)...
Đề bàiTìm năm bội của: 3; -3.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCho \(a,b \in Z,b \ne 0\). Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn nói a...
Đề bài Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1.Lời giải chi tiếtCác ước của -3 là -3; -1; 1; 3.Các ước của 6 là: -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6.Các ước của 11 là: -11; -1;...
Đề bàiCho hai tập hợp số A = {2; 3; 4; 5; 6}, B = {21; 22; 23}.a) Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a + b) với a ∈ A và b ∈ B?b) Trong các tổng...
Đề bàiTìm số nguyên x, biết:a) \(15x = -75\);                  b) \(3\left| x \right| = 18\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: a.b = c => a = c: b hoặc b = c: aLời giải chi tiếta) \(\begin{array}{l}15x = -...
Đề bài Điền số vào ô trống cho đúng:a42 2-2609b-3-5 \(\left | -13 \right |\) 7-1a: b 5-1    Phương pháp giải - Xem chi tiếtChỉ có một chú ý với bài này, đó là: |-13| = 13Và ta áp dụng tính chất:a: b = c thì...
Đề bài Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a \(\vdots\) b và b \(\vdots\) a không?Lời giải chi tiếtCó hai số nguyên a, b khác nhau mà a \(\vdots\) b và b \(\vdots\) a chính là 2 số nguyên đối...
Đề bàiBài 1. Viết tập hợp các ước của -6Bài 2. Tìm \(n ∈\mathbb Z\) sao cho 3n chia hết cho \(n – 1\)Bài 3. Chứng tỏ rằng \(\overline {ab}  - \overline {ba} \) chia hết cho 9Lời giải chi...
Đề bàiBài 1. Tìm các số nguyên x, y sao cho \((x + 1)(y – 2) = 2\)Bài 2. Tìm các số nguyên n sao cho \(n + 10\) là bội của \(n – 1\)Bài 3. Tìm tập hợp các...
Đề bàiBài 1. Viết tập hợp các ước chung của 45 và 30Bài 2. Chứng minh rằng tổng của ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 3Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có: Tập hợp các ước của 45...
Đề bàiBài 1. Tìm các số nguyên x, y sao cho \((x + 1).(xy – 1) = 3\)Bài 2. Tìm các số nguyên n sao cho \(2n \;⋮\; (n + 5)\)Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có: \((x + 1)(xy ...
Đề bàiBài 1. Tìm các bội của -13 lớn hơn -27 và nhỏ hơn 59Bài 2. Viết tập hợp các ước của -12Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\) sao cho 3x chia hết cho \(x – 1\)Lời giải chi tiếtBài...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(x^2 + 2x + 2\) chia hết cho \(x + 2\)Bài 2. Cho \(x + y + xy + 1 = 0\). Tìm \(x, y ∈\mathbb Z\)Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng: \(a^2+ 3a + 1\) không chia hết cho 2, với mọi \(a ∈\mathbb Z\)Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(|x| + |2 – x| = 2\)Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có: \(a^2+ 3a...