Bài 13. Các mạch điện xoay chiều


13.1.  Đặt điện áp xoay chiều u = U \(\sqrt{2}\)cos \(\omega t\) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 \(\Omega\)thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng \(\sqrt{2}\)A. Giá trị u bằngA. 220\(\sqrt{2}\)...
13.3.Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thìA. cường độ dòng điện trong mạch trễ pha \({\pi \over2}\) so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.B. dòng điện xoay chiều không...
13.7. Đặt điện áp \(u = {U_0}\cos \left( {100\pi t - {\pi  \over 3}} \right)\) (V) vào hai đầu một tụ điện có điệndung\(2.10^-4\over \pi\)(F). Ớ thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thìncường độ dòng...
13.8. Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \left( {100\pi t + {\pi  \over 3}} \right)\)(V) vào hai đầu một cuộn cảm có độ tự cảm L =\(1\over 2\pi\) (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn2ncảm...
13.9. Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 4 A, tần số 50 Hz và có giá trị cực đại tại thời điểm t = 0.a)  Viết biểu thức của cường độ dòng điện.b)  Viết biểu thức...
13.10. Đặt vào tụ điện\(C= {1\over 5000\pi}\)  (F) môt điên áp xoay chiều u = 120\(\sqrt2\)cos\(\omega\)t (V). Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp:a) \(\omega\) = 100\(\pi\) rad/s.b) \(\omega\) = 1000\(\pi\) rad/s.Hướng dẫn giải...
13.11. Đặt vào cuộn cảm thuần L = \(0,5\over \pi\) (H) một điện áp xoay chiều u = 120\(\sqrt2\)cos\(\omega\)t (V). Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch trong hai trường hợp:a) \(\omega\) = 100\(\pi\) rad/s.b) \(\omega\) = 1000\(\pi\) rad/s.Hướng dẫn...