Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)


Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Những cuộc chiến tranh đế...
Chiến tranh đã gây nhiều tai họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương. Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá huỷ. Số tiền các nước tham chiến...
Ngày 28 - 7 - 1914. Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi, là nước được khối Hiệp ước ủng hộ. Ngày 1-8, Đức tuyên chiến với Nga ; ngày 3-8, tuyên chiến ới Pháp. Ngày 4-8, Anh tuyên chiến...
Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt. dẫn đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau: khối Liên minh gồm Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a ra đời năm 1882; khối...
Từ mùa xuân năm 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng.Ngày 7-11-1917, Cách mạng tháng Mười tháng lợi ở Nga, Nhà nước...
a) Nguyên nhân của chiến tranh- Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã làm so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc thay đổi. Các...
-Chiến tranh đã gây thảm họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố. làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá huỷ, số tiền chi phí cho chiến tranh...
Bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Niên biểu về giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất:
Chiến sự chiến tranh thế giới thứ nhất chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (1914-1916) và giai đoạn 2 (1917-1918)            .* Giai đoạn thứ nhất: 1914 – 1916- Ban đầu, Đức tập trung lực lượng ở mặt trận...
* Tính chất:- Chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất là một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa.