Bài 13. ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME


4.1. Cho các polime:(-CH2 - CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)­n và (-NH-[CH2]5-CO-). Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt làA. CH2 = CH2 ; CH3 - CH = CH -...
4.5. Polime có tên là (-CH2-CH(-OOCCH3)-)nA. poli(metyl acrylat).                    B. poli(vinyl axetat).C. poli(metyl metacrylat).               D. poliacrilonitrin.4.6. Poli(ure-fomanđehit) có công thức cấu tạo là A.  (-NH - CO - NH - CH2-)n.B. (-CH2-CH(-CN)-)nC. (-NH...
Chất X có công thức phân tử C8H10O. X có thể tham gia vào quá trình chuyển hoá sau:\(X\buildrel { - {H_2}O} \over \longrightarrow Y\buildrel {trung{\rm{ hop}}} \over \longrightarrow polistiren\)Hai chất X và Y có công thức cấu tạo và...
Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polime từ các monome sau đây. Ghi tên polime thu được.a)  CH2 = CHCl.b)  CH2 = CH - CH = CH2.c)   H2N - [CH2]5- COOH.d)   HO - CH2 - CH2...
Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế poli(vinyl axetat) và poli(vinyl ancol). Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó.Hướng dẫn...
Phản ứng trùng hợp một hỗn hợp monome tạo thành polime chứa một số loại mắt xích khác nhau được gọi là phản ứng đồng trùng hợp. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng đồng trùng hợp:a)  Buta-1,3-đien...
Chất X có công thức phân tử C4H8O. Cho X tác dụng với H2 dư (chất xúc tác Ni, nhiệt độ cao) được chất Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao thu được chất hữu cơ Z....