Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm


Đề bàiĐổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).             3dm  ,   85cm  ,   52mm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐịnh nghĩa: phân số...
Đề bàiDùng phần trăm với kí hiệu % để viết các số phần trăm trong các câu sau đây:Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục THCS, xã Bình Minh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu:- Huy...
Đề bàiKhi cộng hai hỗn số \(3{1 \over 5};2{2 \over 3}\) bạn Cường làm như sau:\(3{1 \over 5} + 2{2 \over 3} = {{16} \over 5} + {8 \over 3} = {{48} \over {15}} + {{40} \over {15}} = {{88} \over...
Đề bàiTính giá trị của các biểu thức sau:\(A = 8{2 \over 7} - \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right)\)\(B = \left( {10{2 \over 9} + 2{3 \over 5}} \right) - 6{2 \over 9}\)Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}A...
Đề bàiThực hiện phép nhân hoặc phép chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số:a) \(5{1 \over 2}.3{3 \over 4}\)                     b) \(6{1 \over 3}:4{2 \over 9}\)Phương...
Đề bàiBạn Hoàng làm phép nhân \(4{3 \over 7}.2\) như sau:\(4{3 \over 7}.2 = {{31} \over 7}.2 = {{31} \over 7}.{2 \over 1} = {{62} \over 7} = 8{6 \over 7}\).Có cách nào tính nhanh hơn không? Nếu có, hãy giải...
Đề bàia) Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.Ví dụ: 37: 0,5 = 37. 2 = 74;102: 0,5 = 102. 2 = 204.Hãy giải thích tại sao lại làm như vậy?b) Hãy tìm...
Đề bàiViết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %:\({7 \over {25}},{{19} \over 4},{{26} \over {65}}\)Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}\frac{7}{{25}} = \frac{{7.4}}{{25.4}} = \frac{{28}}{{100}} = 0,28 = 28\% \\\frac{{19}}{4} = \frac{{19.25}}{{4.25}} = \frac{{475}}{{100}} = 4,75...
Đề bàiViết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:7%,  45%,  216%Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}7\%  = \frac{7}{{100}} = 0,07;\\45\%  = \frac{{45}}{{100}} = 0,45;\\216\%  = \frac{{216}}{{100}} = 2,16\end{array}\)
Đề bàiHoàn thành các phép tính sau:\({7 \over 9} + {5 \over {12}} - {3 \over 4} = {{7.4} \over {36}} + {{5. \ldots } \over {36}} - {{3. \ldots } \over {36}} = {{28 +  \ldots  -  \ldots }...
Đề bàiTính:a) \({1 \over 3} + {3 \over 8} - {7 \over {12}}\)b) \({{ - 3} \over {14}} + {5 \over 8} - {1 \over 2}\)c) \({1 \over 4} - {2 \over 3} - {{11} \over {18}}\)d) \({1 \over 4}...
Đề bàiHoàn thiện các phép tính sau:a) Tính tổng: \(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9}\)Cách 1: \(1{3 \over 4} + 3{5 \over 9} = { \ldots  \over 4} + { \ldots  \over 9} = {{63} \over {36}} + { \ldots...
Đề bàiTính bằng hai cách:a) \(2{4 \over 9} + 1{1 \over 6}\)b) \(7{1 \over 8} - 5{3 \over 4}\)c) \(4 - 2{6 \over 7}\)Lời giải chi tiếtCách 1. a) \(2{4 \over 9} + 1{1 \over 6} = {{22} \over 9} +...
Đề bàiÁp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị các biểu thức sau:\(A = 11{3 \over {13}} - \left( {2{4 \over 7} + 5{3 \over {13}}} \right)\)\(B = \left( {6{4 \over 9}...
Đề bàiTìm số nghịch đảo của các số sau:\({3 \over 7},6{1 \over 3},{{ - 1} \over {12}},0,31\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.Lời giải chi tiếtSố...
Đề bàiHãy kiểm tra các phép cộng sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép cộng này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:(36,05+ 2678,2) + 126 =  (126 + 36,05) + 13,214...
Đề bàiHãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép nhân này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:a)39. 47 = 1833;                                            b)15,6. 7,02 = 109,512;c)1833. 3,1 =...
Đề bàiTính:\(\left( { - 3,2} \right).{{ - 15} \over {64}} + \left( {0,8 - 2{4 \over {15}}} \right):3{2 \over 3}.\)Lời giải chi tiết\(\left( { - 3,2} \right).{{ - 15} \over {64}} + \left( {0,8 - 2{4 \over {15}}} \right):3{2 \over...
1. Hỗn số Người ta viết gọn tổng 3 + \(\frac{2}{5}\) của số dương 3 và phân số dương \(\frac{2}{5}\) dưới dạng \(3\tfrac{2}{5}\) ( tức là bỏ đi dấu cộng)  và gọi \(3\tfrac{2}{5}\) là một hỗn số.Số đối \(-3\tfrac{2}{5}=-\left ( 3+\frac{2}{5} \right )\) cũng là một hỗn số.Tổng quát khi ta...
Đề bàiViết các phân số sau dưới dạng hỗn số: \({{17} \over 4};\,\,{{21} \over 5}\) Lời giải chi tiếtSuy ra: \({{17} \over 4} = 4 + {1 \over 4} = 4{1 \over 4}\)Suy ra: \({{21} \over 5} = 4 + {1 \over...
Đề bàiViết các hỗn số dưới dạng phân số: \(2{4 \over 7};\,\,\,\,\,\,\,\,\,4{3 \over 5}\) Lời giải chi tiếtTa có: \(2{4 \over 7} = {{2.7 + 4} \over 7} = {{18} \over 7}\)Ta có: \(4{3 \over 5} = {{4.5 + 3} \over...
Đề bàiViết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu %: 6,3 = …;     0,34 = … Lời giải chi tiếtTa có:\(6,3 = {{63} \over {10}} = {{630} \over {100}}...
Đề bài Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:              \(\frac{6}{5}\) , \(\frac{7}{3}\) , \(\frac{-16}{11}\);Phương pháp giải - Xem chi tiếtHỗn số có dạng:\(a\frac{b}{c}\) khi đó a là phần nguyên và \(\frac{b}{c}\) chính là phần phân số.Cách chuyển phân...
Đề bàiViết các hỗn số sau dưới dạng phân số:                 \(5\tfrac{1}{7}\) ,   \(6\tfrac{3}{4}\) ,   \(-1\tfrac{12}{13}\) .Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn chuyển 1 hỗn số về 1 phân số: ta lấy mẫu số nhân với phần nguyên rồi...
Đề bàiSo sánh các phân số:                \(\frac{22}{7}\)  và   \(\frac{34}{11}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtCách 1: quy đồng 2 mẫu số sau đó ta so sánh hai phân số cùng mẫu (so sánh tử...