Bài 13: Kiểu bản ghi


- Dữ liệu kiểu bản ghi dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau;- Kiểu bản ghi là một kiểu dữ liệu...