Bài 13. Luyện tập chương 1 : các hợp chất vô cơ


Đề bàiViết phương trình phản ứng hoá học minh hoạ cho các mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ hình 1.82Lời giải chi tiết+ Oxit bazo  +   H2O  -> bazo\(BaO\,\, + \,\,{H_2}O\,\,\,\, \to \,\,\,Ba{(OH)_2}\)+ Nhiệt phân hủy bazo\(2Fe{(OH)_3}{\,^{}}\,F{e_2}{O_3}\,\,...
Đề bàiKhí thoát ra từ đám cháy chứa cacbonic, sunfuro... Vậy khí thoát ra khỏi đám cháy cần làm gì để hạn chế hít khí từ phía ngoài? Giải thích và viết phương trình hoá học phản ứng xảy ra...
Đề bàiMột đinh sắt rỉ có khối lượng 8 gam vào dung dịch axit sunfuric loãng lấy dư. Tíng lượng khí hiđro thu được khi đính sắt rỉ tan hết là 2,24 lít (đktc). Tính % khối lượng rỉ sắt.Lời...
Đề bàiNước vôi trong lâu ngày trong không khí, có một lớp ván mỏng trên bề mặt. Lấy lớp ván sấy khô và cân được khối lượng là 4,6 gam, cho vào dung dịch axit clohidric thấy có khí thoát...