Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất…


I. NITƠ VÀ HỢP CHẤT1. Đơn chất nitơ-   Phân tử N2 chứa liên kết ba bền vững (N ≡ N) nên nitơ khá trơ ở điều kiện thường.-   Nitơ thể hiện tính khử và tinh oxi hoá2. Hợp chất của...
Đề bàiHãy cho biết số oxi hoá của N và P trong các phân tử và ion sau đây:NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO43-, KH2PO4, Zn3(PO4)2.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào quy tắc xác định số...
Đề bàiTrong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua:A. Mg3(PO4)2B. Mg(PO3)2C. Mg3P2D. Mg2P2O7Lời giải chi tiếtĐáp án C
Đề bàia) Lập các phương trình hoá học sau đây:NH3 + Cl2 (dư) → N2 + …                     (1)NH3 (dư) + Cl2 → NH4Cl +…                (2)NH3 + CH3COOH → … ...
Đề bàiTừ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.Lời giải chi tiếtH2 + Cl2 \(\xrightarrow{{a/s}}\) 2HClN2 + 3H2 \(\xrightarrow{{{t^o},xt,p}}\) 2NH3HCl +...
Đề bàiViết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau đây:Lời giải chi tiết
Đề bàiHãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho:a) tăng;                             b) giảm.Lời...
Đề bàiKhi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn...
Đề bàiCho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dịch tạo thành.Lời giải chi tiết
Đề bàiCần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.Lời giải chi tiết