Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ


Hãy điền các ô trống chữ  “C” với trường hợp có phản ứng xảy ra và chữ “K” với trường hợp không có phản ứng hóa học xảy ra giữa các cặp chất trong bảng sau (các điều kiện coi...
Hỗn hợp các chất nào sau đây có thể hoặc không thể cùng tồn tại trong một dung dịch?\(\eqalign{  & a)\,HN{O_3}\,và\,{K_2}S{O_4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr&b)\,N{H_4}Cl\,và\,AgN{O_3}  \cr  & c)\,Zn{(N{O_3})_2}\,và\,N{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\cr&d)\,Pb{(N{O_3})_2}\,và\,{H_2}S \cr} \)Giải:a) Hai chất này cùng tồn tại vì giữa chúng không có phản ứng tạo...
Có các chất sau đây :\(HN{O_3},N{H_3},N{H_4}N{O_3},{N_2},NO,\)\(N{O_2}.\)a) Hãy lập hai dãy chuyển hóa biểu hiện mối quan hệ giữa các chất trên.b) Viết các phương trình hóa học để biểu diễn mỗi dãy chuyển hóa đó.Giải:a) Có thể lập 2 dãy chuyển...
Có các lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch loãng các chất: \(KN{O_3},HN{O_3},{K_2}S{O_4},{H_2}S{O_4},KCl,\)\(HCl.\)Hãy phân biệt mỗi chất trên bằng phương pháp hóa học.Giải:Căn cứ vào các phản ứng đặc trưng của các chất theo bảng dưới đây:
Trong giờ thực hành hóa học, một nhóm học sinh thực hiện phản ứng của kim loại Cu tác dụng với \(HN{O_3}\,đặc\,\,và\,HN{O_3}\,loãng\).a) Hãy cho biết trong thí nghiệm đó, chất nào gây ô nhiễm môi trường không khí. Giải thích...
Đốt hỗn hợp gồm 6,72 lít khí oxi và 7 lít khí amoniac ( đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ). Sau  phản ứng thu được nhóm các chất làA. khí nitơ và nước                                             B. khí amoniac,...
Có hỗn hợp bột gồm \(F{e_3}{O_4}.CuO\)Dùng hóa chất là axit \(HN{O_3}\) 1M và dụng cụ cần thiết, có thể xác định thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp trên không? Hãy giải thích và...
Dung dịch A gồm \(Cu{(N{O_3})_2},Al{(N{O_3})_3}\) đều có nồng độ 1 M.a) Hãy cho biết dung dịch A có môi trường bazơ, axit hay trung tính và giải thích.b) Nếu thêm từ từ dung dịch \(N{H_3}\) vào A cho đến dư...