Bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ


Câu 1 trang 57  SGK Hóa học 11 Nâng caoViết các phương trình hóa học để thực hiện các sơ đồ chuyển hóa sau:Giảia)b) 
Chất khí A có mùi khai, phản ứng với khí clo theo cách khác nhau sau đây, tùy theo điều kiện phản ứng.a) Trong trường hợp dư khí A thì xảy ra phản ứng sinh ra chất rắn C và...
Hãy chọn đáp án đúng trong các trường hợp sau:a) Phản ứng giữa kim loại magie với axit nitric đặc giả thiết chỉ tạo ra đinittơ oxit. Tổng các hệ số trong phương trình hóa học bằng:A. 10.                                B....
Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch sau: \(N{H_3},{(N{H_4})_2}S{O_4},N{H_4}Cl,N{a_2}S{O_4}.\)Viết phương trình hóa học.GiảiNhận biết các dung dịch \(N{H_3},{(N{H_4})_2}S{O_4},N{H_4}Cl,N{a_2}S{O_4}.\)- Dùng đũa thủy tinh nhúng vào dung dịch HCl đặc và đưa vào các mẫu thử trên,...
 Trong quá trình tổng hợp amoniac, áp suất trong bình phản ứng giảm đi 10,0% so với áp suất lúc đầu. Biết nhiệt độ của bình phản ứng được giữ không đổi trước và sau phản ứng. Hãy xác định...