Bài 13. Peptit và protein


Từ \(3\; α\) - amino axit X, Y, Z có thể tạo thành mấy tripeptit trong đó có đủ cả X, Y, Z?A.2B.3C.4D.6Giải:Chọn DCó \(3!=6\)
Phát biểu nào sau đây đúng?A. Phân tử  đipeptit có hai liên kết peptit.B. Phân tử tripeptit có ba liên kết peptit.C. Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bao giờ cũng bằng số gốc α-amino axit.D....
Peptit là gì? Liên kết peptit là gì? Có bao nhiêu liên kết peptit trong một pentapeptit mạch hở?Phân biệt các khái niệm oligopeptit, polipeptit và poliamit.Giải:Phân tử peptit được hình thành từ các gốc α-amino axit nối với nhau...
Viết công thức cấu tạo,gọi tên các tripeptit hình thành từ 3 amino axit sau: glyxin, alanin và valin.Giải:Có \(3!=1.2.3=6\) tripeptit mà các aminoaxit không lặp lại hai lần.Ngoài 6 tripeptit mà phân tử mỗi aminoaxit không được lặp lại...
Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly,Gly-Ala và...
Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch: glucozo, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?A. Dd NaOHB. Dd AgNO3C. Dd Cu(OH)2D. Dd HNO3Giải:Chọn C.
Phân biệt các khái niệm:a) Peptit và protein;b) Protein đơn giản và protein phức tạp.Giải:a) Peptit và protein- Peptit là những hợp chất chứ từ 2 đến 50 gốc α-aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit.- protein...
Hãy phân biệt các dung dịch keo sau đây bằng phương pháp hóa học: nước xà phòng, hồ tinh bột, lòng trắng trứng.Giải:- Dùng dung dịch \(I_2\) để nhận ra tinh bột      - Dùng \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\) do phản...
Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (hồng cầu của máu) chứa \(0,4\%\) Fe (mỗi phần tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử Fe).Giải:Phân tử khối gần đúng của một hemoglobin \({M_{hemoglobin}} = {{56.100} \over {0,4}} =...
Khi thủy phân hoàn toàn \(500\) gam protein A thì được \(170\) gam alanin. Nếu phân tử khối của A là \(50.000\) thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu?Giải:  Số mol của alalin là: \({{170} \over...