Bài 13: Phản ứng hóa học


Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đù các từ hay cụm. từ thích hợp:".......... là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là............ còn.............. mới...
Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hiđro H2 và khí clo Cl2 tạo ra axit clohiđric HCl.Hãy cho biết:a)Tên các chất phản ứng và sản phẩm.b)Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi...
Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđricHCI tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro H2 như sau:Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp, rồi điền vào chỗ trống trong...
a) Giải thích tại sao khi để ngọn lửa đến gần là cồn đã bắt cháy.  b) Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tạo ra nước và khí cacbon đioxit. Viết phương trình chữ...
Nếu vô ý để giấm (bài tập 12.2 đã cho biết giấm là dung dịch chất nào) đổ lên nền gạch đá hoa (trong thành phần có chất canxi cacbonat) ta sẽ quan sát thấy có bọt khí sủi lên.a)Dấu...
Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ khô và hoá rắn (chất rắn là canxi cacbonat).a)Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hoá học xảy ra?b)Viết phương trình chữ...
Sắt để trong không khí ẩm dễ bị gỉ (xem lại câu c, bài tập 12.2).Hãy giải thích vì sao ta có thể phòng chống gỉ bằng cách bôi dầu, mỡ trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt.GiảiSắt bị...
Biết rằng trong nước bọt có men amilaza làm chất xúc tác cho phản ứng của tinh bột với nước chuyển thành mantozơ (đường mạch nha) và một ít men mantaza làm chất xúc tác cho phản ứng của mantozơ...