Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến …


1.Hội Việt Nam cách mạng thanh niênSau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ. Phần lớn học viên là thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước. Họ học làm...
1.Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác đã phát triển, kết thành một làn sóng...
Đề bàiHội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng đã ra đời và hoạt động như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang...
Đề bàiNêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức bài trước để phân tích, nhận xét về...
Đề bàiViệc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 89 để trả lời. Lời giải chi tiết- Đảng cộng sản Việt Nam ra...
Đề bàiTrình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 87, 88 để trả lời. Lời giải chi tiết*Hoàn...
Đề bàiNêu nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 88 để trả lời. Lời giải chi tiết- Đường lối...