Bài 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (HVNCMTN) ra đời vàoA. tháng 12 - 1924.                         C.  tháng 6- 1925.B. tháng...
Hãy ghép những nội dung ở cột bên phải với tên tác phẩm ở cột bên trái cho phù hợp.Tác phẩmNội dung1.Báo Thanh niên2.Đường Kách mệnha) Tập trung giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy ý chí căm thù giặc.b)...
Hãy hoàn thành bảng kiến thức về HVNCMTN và VNQDĐ trong thời gian từ năm 1925 đến năm 1927.Nội dungHVNCMTNVNQDĐThời gian thành lập  Khuynh hướng cách mạng  Tôn chỉ, mục đích  Cơ cấu tổ chứcTổng bộ, Kì bộ, các tổ chức cơ sở...
Hãy nêu rõ vai trò của Hội VNCMTN đối với cách mạng ở Việt NamTrả lời:* Vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên với sự thành lập Đảng- Đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng đông...
Hãy phân tích để làm rõ tính sáng tạo, đúng đắn của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt đã Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.Trả lời:Tính đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh được thể hiện ở những vấn...
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng nước ta?Trả lời:Ý nghĩa việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam-   Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết  quả của cuộc...
Hãy gạch chân những chỗ sai ở các câu dưới đây và giải thích tại sao?1. Đông Dương Cộng sản đảng là chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.2. Bên cạnh những hoạt động tích cực truyền bá...