Bài 13. Thực hành xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặ…


Bài 1. Trong thí nghiệm với con lắc đơn đã làm, khi thay đổi quả nặng \(50\) g bằng một quả nặng \(20\) g thìA. Chu kì của con lắc tăng lên rõ rệt.B. Chu kì của con lắc giảm...
Bài 2. Trong thí nghiệm với con lắc đơn và con lắc lò xo thì gia tốc trọng trườngA. Chỉ ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo thẳng đứng.B. Không ảnh hưởng tới chu kì...
Bài 3.Tại cùng một địa điểm, người ta thấy trong thời gian con lắc đơn A dao động được \(10\) chu kì thì con lắc đơn B thực hiện được \(6\) chu kì. Biết hiệu số độ dài của chúng...